İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk Yardım Eğitmen Eğitici Eğitimlerimiz

Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Eğitmenliği Sertifikasyon Programı

Cansın İlk Yardım Eğitimci Eğitim Kursu Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylı“İlk Yardım Eğitimci Eğitimi” düzenlemeye yetkilendirilmiştir. Eğitim alan katılımcımızın başarısı Başarımızdır bilinciyle hizmet vermekteyiz.

İlk Yardım Eğitimcisi

Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitimcisi sertifikası almış sağlık personelini,

İlkyardım Eğitimcisi Adına düzenlenmiş Çalışma Belgesi ile çalışabilir. İlkyardım eğitimcileri;
a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,
b) (Değişik bent 18.03.2004) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Mesul Müdüre yazılı olarak bildirmekten sorumludurlar.

İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı
Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Sürücü Kursları ve ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda verilecek ilkyardım eğitimleri, bu yönetmeliğe göre sertifika almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunlu olup, denetimleri müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılır. (Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinde değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi uyarınca 18 Mart 2006 tarihine kadar yerine getirilmesi gereklidir)

Eğitici Eğitimi Konuları
Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Sertifika
Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir

Ücretler
Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi yetiştirme ve Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.

Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25’i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir

İlk Yardım Eğitmeninin Çalışma Alanları;
Eğitim Merkezlerinde İlk Yardım Eğitmenliği yapabilir,
İlk Yardım Eğitim Merkezi açabilir ve Mesul Müdür olabilir,
Sürücü Kurslarında İlk Yardım Eğitmeni olabilirsiniz.

Eğitim Süresi;
Sağlık Personelleri  2 gün temel İlk Yardım bilgileri eğitimi ve 3 günlük İlk Yardım uygulamaları eğitim becerisi kurs programına katılıp, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde sertifikalarını alabilirler. Tıp doktorları yine 5 günlük İlk Yardım uygulamaları Eğitim becerisi programına katılırlar. Eğitimler, eğitimci eğitimi veren yetkili merkezler tarafından verilebilmektedir. Eğitim süresi 5 gündür.

Toplam Eğitim süresi 5 gündür. Bu Eğitim sonunda alınan Sertifika 5 yıl süre ile geçerlidir.

Başvuru esnasında Gerekli Belgeler;
2 Adet vesikalık fotoğraf,
Diploma fotokopisi (noter onaylı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi